ToolsKiemTrieuDo

Mod
Vip Member
Bài viết
56
Điểm tương tác
1
Điểm
8
Tool Amz Cookie Pumper for GoLogin là một công cụ hỗ trợ tạo và quản lý cookie trên trình duyệt GoLogin, giúp người dùng tạo ra các tài khoản Amazon giả với địa chỉ IP ẩn danh để tránh chặn hoặc giới hạn tài khoản. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng cơ bản của công cụ này:

Phần khai báo:

Tạo một thư mục mới và đặt tên là "Files". Tất cả các tệp liên quan sẽ được lưu trong thư mục này.

Đối với phần địa chỉ, nếu muốn thêm địa chỉ, bạn cần nhập định dạng của nó.

Để thêm thẻ, bạn cần sử dụng tính năng "add card".

Nhập các từ khóa phù hợp với ngành sản phẩm của bạn.

Topsite là các trang web khác bạn muốn truy cập, nếu muốn thay đổi, bạn chỉ cần thay đổi thông tin ở đây.

Phần giao diện:

Số luồng: Là số lượng profile bạn muốn chạy cùng lúc.

Delay time là thời gian load trang. Nếu mạng mạnh, bạn nên để 10 giây, nếu mạng chậm thì nên để 15-20 giây. Nếu quá thời gian này mà mạng load không nổi profile đó, nó sẽ bị dis.

Chọn browser bạn muốn sử dụng. Nếu bạn chạy gologin profile, chọn "Load Profiles", Gologin API là online.

Chọn platform.

Proxy: để mặc định.

Save profile: không cần quan tâm vì sẽ chạy Gologin-Load Profiles.

Profiles Path: chọn đường dẫn cho tệp profile. Chỉ cần chọn lần đầu, sau đó nó sẽ tự động lưu hết.

Trỏ tới nơi lưu profiles.

OK, giờ chưa có profile nào thì tạo mẫu 1 cái tải dùm cái V26 từ channel về.

Phần tính năng:

Running Time radom trong khoảng 60-180 phút.

Add card.

Tương tự các tính năng radom trong khoảng như: Dạo site khác, View amz Live, Wait place your order, Wait for Review.

Tất cả các tính năng đều tính bằng mili giây. Bạn chỉ cần nhập thông tin từ ngoài màn hình vào và tool sẽ tự động chuyển đổi.

Các tính năng còn lại sẽ được cập nhật trong các phiên bản sau.

Cách nuôi tài khoản Amazon.,
Nuôi tài khoản Amazon hiệu quả.,
Bí quyết nuôi tài khoản Amazon thành công.,
Nuôi tài khoản Amazon đúng cách.,
Hướng dẫn nuôi tài khoản Amazon tốt nhất.,
Cách tăng độ uy tín tài khoản Amazon.,
Hướng dẫn tối ưu hóa tài khoản Amazon.,
Cách xây dựng độ tin cậy cho tài khoản Amazon.,
Nuôi tài khoản Amazon lên đến mức độ chuyên nghiệp.,
Bí quyết nuôi tài khoản Amazon tối ưu.,
Tổng hợp các tips nuôi tài khoản Amazon tốt nhất.

#CáchnuôitàikhoảnAmazon.,
#Cách_nuôi_tài_khoản_Amazon.,
#cachnuoitaikhoanamazon.,
#cach_nuoi_tai_khoan_amazon.,
#NuôitàikhoảnAmazonhiệuquả.,
#Nuôi_tài_khoản_Amazon_hiệu_quả.,
#nuoitaikhoanamazonhieuqua.,
#nuoi_tai_khoan_amazon_hieu_qua.,
#BíquyếtnuôitàikhoảnAmazonthànhcông.,
#Bí_quyết_nuôi_tài_khoản_Amazon_thành_công.,
#biquyetnuoitaikhoanamazonthanhcong.,
#bi_quyet_nuoi_tai_khoan_amazon_thanh_cong.,
#NuôitàikhoảnAmazonđúngcách.,
#Nuôi_tài_khoản_Amazon_đúng_cách.,
#nuoitaikhoanamazondungcach.,
#nuoi_tai_khoan_amazon_dung_cach.,
#HướngdẫnnuôitàikhoảnAmazontốtnhất.,
#Hướng_dẫn_nuôi_tài_khoản_Amazon_tốt_nhất.,
#huongdannuoitaikhoanamazontotnhat.,
#huong_dan_nuoi_tai_khoan_amazon_tot_nhat.,
#CáchtăngđộuytíntàikhoảnAmazon.,
#Cách_tăng_độ_uy_tín_tài_khoản_Amazon.,
#cachtangdouytintaikhoanamazon.,
#cach_tang_do_uy_tin_tai_khoan_amazon.,
#HướngdẫntốiưuhóatàikhoảnAmazon.,
#Hướng_dẫn_tối_ưu_hóa_tài_khoản_Amazon.,
#huongdantoiuuhoataikhoanamazon.,
#huong_dan_toi_uu_hoa_tai_khoan_amazon.,
#CáchxâydựngđộtincậychotàikhoảnAmazon.,
#Cách_xây_dựng_độ_tin_cậy_cho_tài_khoản_Amazon.,
#cachxaydungdotincaychotaikhoanamazon.,
#cach_xay_dung_do_tin_cay_cho_tai_khoan_amazon.,
#NuôitàikhoảnAmazonlênđếnmứcđộchuyênnghiệp.,
#Nuôi_tài_khoản_Amazon_lên_đến_mức_độ_chuyên_nghiệp.,
#nuoitaikhoanamazonlendenmucdochuyennghiep.,
#nuoi_tai_khoan_amazon_len_den_muc_do_chuyen_nghiep.,
#BíquyếtnuôitàikhoảnAmazontốiưu.,
#Bí_quyết_nuôi_tài_khoản_Amazon_tối_ưu.,
#biquyetnuoitaikhoanamazontoiuu.,
#bi_quyet_nuoi_tai_khoan_amazon_toi_uu.,
#TổnghợpcáctipsnuôitàikhoảnAmazontốtnhất.
#Tổng_hợp_các_tips_nuôi_tài_khoản_Amazon_tốt_nhất.
#tonghopcactipsnuoitaikhoanamazontotnhat.
#tong_hop_cac_tips_nuoi_tai_khoan_amazon_tot_nhat.
 
Bên trên