Tổng Hợp Danh sách các trang web faucet coin testnet tất cả các mạng

tieusuphu

Staff member
Admin
Bài viết
623
Điểm tương tác
387
Điểm
63
Tổng Hợp Danh sách các trang web faucet coin testnet tất cả các mạng!

Anh em note lại dùng dần nhé!

All Faucet For Testnet

Ethereum goerli testnet faucet
https://faucet.goerli.mudit.blog/
https://goerlifaucet.com/
https://goerli-faucet.slock.it/
https://faucets.chain.link/goerli
https://faucet.polygon.technology/
https://app.mycrypto.com/faucet
https://staging.aave.com/faucet/
https://faucet.triangleplatform.com/ethereum/goerli
https://zk.link/app/faucet/l1
https://faucets.chain.link/
https://www.allthatnode.com/faucet/ethereum.dsrv
https://faucet.paradigm.xyz/


Ethereum kovan testnet faucet
https://faucets.chain.link/kovan
https://t.me/bitsznbot
https://app.mycrypto.com/faucet
https://gitter.im/kovan-testnet/faucet#

Ethereum ropsten testnet faucet
https://faucet.dimensions.network/
https://faucet.egorfine.com/
https://t.me/bitsznbot
https://app.mycrypto.com/faucet

Ethereum rinkeby testnet faucet
https://rinkebyfaucet.com/
https://faucet.rinkeby.io/
https://faucets.chain.link/rinkeby
https://app.mycrypto.com/faucet
https://t.me/bitsznbot

Polygon mainnet faucet
https://www.gimlu.com/faucet

Polygon mumbai testnet faucet
https://mumbaifaucet.com/
https://testmatic.vercel.app/
https://faucet.polygon.technology/
https://faucet.dsolutions.mn/
https://t.me/bitsznbot

Binance smart chain testnet faucet
https://testnet.binance.org/faucet-smart

Avalanche fuji testnet faucet
https://faucet.avax-test.network/

Solana Devnet and testnet faucet
https://solfaucet.com/

Aurora testnet faucet
https://aurora.dev/faucet

Bitcoin testnet faucet
https://tbtc.bitaps.com/
https://testnet-faucet.mempool.co/
https://bitcoinfaucet.uo1.net/
https://kuttler.eu/en/bitcoin/btc/faucet/
https://coinfaucet.eu/en/btc-testnet/

Bitcoin cash testnet faucet
https://tbch.googol.cash/

Litecoin testnet faucet
https://testnet-faucet.com/ltc-testnet/

Dogecoin testnet faucet
https://testnet-faucet.com/doge-testnet/

Tron testnet faucet
https://nileex.io/join/getJoinPage

Ripple testnet and devnet faucet
https://xrpl.org/xrp-testnet-faucet.html

Near testnet faucet
https://wallet.testnet.near.org/

Starknet testnet faucet
https://www.starkswap.co/app/faucet

Starknet goerli testnet faucet
https://faucet.goerli.starknet.io/

Cardano devnet and testnet faucet
https://testnets.cardano.org/en/testnets/cardano/tools/faucet/

Fantom opera testnet faucet
https://faucet.fantom.network/

Algorand testnet faucet
https://bank.testnet.algorand.network/
https://dispenser.testnet.aws.algodev.network/
https://testnet.algoexplorer.io/dispenser

Harmony one testnet faucet
https://faucet.pops.one/

Moonbeam testnet faucet
https://rpc.testnet.moonbeam.network/

Cronos testnet faucet
https://cronos.org/faucet

Celo alfajores testnet faucet
https://celo.org/developers/faucet

Shiden community faucet
https://www.as-faucet.xyz/shiden#

Erlond devnet and testnet faucet
https://r3d4.fr/faucet

Kyve testnet faucet
https://app.kyve.network/#/faucet

ETH 2.0 kiln testnet-beta faucet
https://kilnfaucet.com/

Evmos testnet faucet
https://faucet.evmos.dev/

Comdex devnet and testnet faucet
https://faucet.comdex.one/

Multiple chain faucet from paradigm
https://faucet.paradigm.xyz/
 
Bên trên